مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RWX

ارسال نظر

Read Write Executable

RWX سطح پرمیشن یا دسترسی فایل ها در سیستم عامل لینوکس است و به معنای خواندن، نوشتن و اجرا کردن روی فایل می‌باشد.RWX

ارسال نظر