مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف QUIC

Quick UDP Internet Connections

اتصال سریع اینترنت UDPQUIC