مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف F4F

Follow For Follow

این اصطلاح عمومی اینستاگرام زمانی استفاده می‌شود که بخواهید بگویید اگر شما را فالو کنند، شما نیز آنها را فالو می‌کنید.F4F ارسال نظر

ارسال نظر