لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 26 آذر 1397 - 02:36
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف AaaS

Analytics As A Service

تجزیه و تحلیل به عنوان سرویس
AaaS