لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 26 آذر 1397 - 02:24
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف REEF

Retainable Evaluator Execution Framework

نگهدارنده چارچوب اجرای ارزیابی
REEF