لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 24 آبان 1397 - 06:26
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف SYS

System

سیستم، نظام، دستگاه، منظومه، روش، اسلوب،
SYS