لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 23 آبان 1397 - 16:37
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف RTS

Ready To Send

تبادل بسته یا تقاضا برای ارسال در شبکه های کامپیوتری
RTS