لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 26 آبان 1397 - 03:47
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف SUMO

Suggested Upper Merged Ontology

یک آنتولوژی سطح بالا که چندین آنتولوؤی را باهم جمع می کند و در وب معنایی و ... کاربرد دارد و امروزه سطح بالاترین آنتولوژی موجود است.
SUMO