لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 26 آبان 1397 - 04:13
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف ACK

Acknowledgement Packet

ACK در سخت افزار شبکه، به معنای پیام تصدیق می باشد.
فرستنده با ارسال هر بسته، منتظر پیام تصدیق از طرف گیرنده می شود.
ACK