لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 5 فروردین 1398 - 21:26
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف OUI

organization unit indentify

نوع نوشته شدن مک آدرس در کامپیوتر به این شکل است
xx:xx:xx:xx:xx:xx سه قسمت اول از سمت چپ را اعداد oui و سه قسمت سمت راست را وندور میگویند

oui : organization unit indentify
OUI