مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MJPEG

ارسال نظر

Motion Joint Photographic Experts Group

تصاویر متحرک JPEGMJPEG

ارسال نظر