مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف USP

ارسال نظر

United States Pharmacopeia

داروسازی ایالات متحدهUSP

ارسال نظر