لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 24 آبان 1397 - 21:13
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف RTG

Radar Tank Gaging

جز سیستم های ابزاردقیق بوده ودرپتروشیمی ها،پایانه های نفتی و...برروی مخازن نگهداری مواد نصب میشود که اطلاعاتی ازقبیل فشار، دما، ارتفاع آب و سیال و...را نشان میدهند.
RTG