مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BSU

Beautiful Special Unique

ارسال نظر
زیبا خاص منحصربفردBSU

ارسال نظر